หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา         บริการของเรา         สินค้า         ติดต่อเรา         บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 2 คน
ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

 ให้คำปรึกษาจัดสวัสดิการองค์กร

 ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชิ่ง 

หมวดเมนู: การวางแผนการลงทุน
การวางแผนการลงทุน
17-10-2012 Views: 24724

การวางแผนการลงทุน

 

คำกล่าวที่ว่า “คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่เขาล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน” นั่นเป็นข้อคิดที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนลงทุนอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุที่คนเรามีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันตามช่วงระยะเวลาต่างๆของการดำเนินชีวิต เป้าหมายการเงินจึงแตกต่างกันไปด้วย และวิธีการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตจึงจำเป็นต้องวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกัน

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

 

1. การกำหนดเป้าหมายการลงทุน เช่น แบ่งตามระยะเวลาการลงทุนเป็นเป้าหมายระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง เป้าหมายระยะกลางเพื่อเตรียมเงินซื้อบ้าน เป้าหมายระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น หรือแบ่งตามผลตอบแทนที่ต้องการเช่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน(ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์) เพื่อสร้างรายได้ประจำ (ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นสามัญเพื่อรับเงินปันผล การลงทุนในพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ย) เพื่อปกป้องเงินทุน (ตัวอย่างการลงทุนในตั๋วเงินคลัง) เพื่อผลตอบแทนรวม (ตัวอย่างข้างต้นทั้งหมดที่กล่าวมา) เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี (ตัวอย่างการลงทุนใน RMF LTF ประกันชีวิต กรมธรรม์บำนาญ)

2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน เช่น เป้าหมายในการลงทุน ช่วงอายุของผู้ลงทุน ข้อจำกัดหรือระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน สถานะการเงินในปัจจุบัน สถานะพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน จำนวนเงินลงทุนเป็นต้น

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นเรื่องของการรู้จักตัวเอง และรู้จักเครื่องมือ โดยนำข้อมูลข้างต้นมาประมวล และต้องมีการจัดสัดส่วนเงินลงทุนแยกตามระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วย (Asset Allocation) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและลักษณะของผู้ลงทุนแต่ละคน

4. การจัดทำแผนการลงทุน โดยนำข้อมูลข้างต้นมาเขียนเป็นนโยบายการลงทุนสำหรับใช้เป็นแนวทางในการลงทุนหรือแผนที่ในการเดินทางนั่นเอง

5. การนำแผนการลงทุนไปปฏิบัติ ศัตรูของการล้มเหลวในการวางแผนคือการไม่มีวินัยและการผลัดวันประกันพรุ่ง ดังนั้นเมื่อมีแผนที่ในการเดินทางแล้วต้องเริ่มต้นออกเดินทางจึงจะไปถึงที่หมายได้นั่นคือผู้ลงทุนต้องลงมือปฏิบัติตามแผน

6. ทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอยู่เสมอ

ตัวอย่างสินทรัพย์ลงทุน

                 อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

                 สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ อัญมณี รถยนต์ งานศิลปะ เป็นต้น

                 สินทรัพย์การเงินในตลาดเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วเงินคลัง รัฐบาล เป็นต้น

                 สินทรัพย์การเงินในตลาดทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน ETF ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

 

หลังจากที่ได้จัดทำนโยบายการลงทุนตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ประกอบการวางแผนได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆเช่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิตควบกองทุนรวม

 

 

หมายเหตุ

  1. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และเมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุน กบข. (ถ้ามี) แล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  2. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท

 

ข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม

www.set.or.th

www.tsi-thailand.org

www.rd.go.thหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ติดต่อเรา | บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์
..SIAMHOST.. finkey.net